previous arrow
next arrow
Slider

Ongewenste omgangsvormen

 

Voorkoming ongewenste omgangsvormen KR&ZV Het Spaarne

 

1. Veiligheid, gezondheid en respectvolle omgangsvormen
KR&ZV Het Spaarne heeft ten doel de roeisport en de zeilsport te bevorderen en haar leden in de gelegenheid te stellen deze te beoefenen. Daarbij behoort de zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van leden, coaches en anderen verbonden aan de vereniging. Een belangrijk aspect van welzijn zijn respectvolle omgangsvormen respectievelijk het voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Dat vraagt primair om een gezamenlijke inspanning van alle leden gezamenlijk waarbij ieder binnen de vereniging zijn eigen verantwoordelijkheid dient te nemen. Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige sportomgeving. Daarbij past een regeling voor het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP, ingelogde leden vinden de contactgegevens hier,).


2. Ongewenste omgangsvormen
Onder ongewenste omgangsvormen verstaan wij seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. De Arbowet en de Wet Gelijke Behandeling verplichten de vereniging dergelijke gedragingen tegen te gaan en te voorkomen. Gedraging en ervaring van ongewenst gedrag zijn echter subjectief. Wat de één onverschillig laat, ervaart de ander als ongewenst, kwetsend of bedreigend. De wet bepaalt uitdrukkelijk dat de ervaring maatgevend is. Niet hoe de gedraging is bedoeld, maar hoe deze wordt ervaren is bepalend voor de vraag of er sprake is van ongewenstheid. De toegang voor leden tot een deskundige VCP is daarom bij de opvang van groot belang.

3. Beleidsverklaring bestuur
Het bestuur richt zich op de bevordering van een sfeer binnen de vereniging waarin ongewenste omgangsvormen niet voorkomen. Gebeurtenissen die daarop betrekking hebben zullen snel, grondig en met inachtneming van de privacy van betrokkenen worden onderzocht. Als eerste stap wordt daarbij de persoon of personen waarop deze betrekking hebben geïnformeerd. Wanneer het om vermeende strafbare feiten gaat, wordt altijd direct aangifte bij de politie gedaan.

4. Vertrouwenscontactpersoon
De VCP ongewenste omgangsvormen kan door elk lid dat hiermee te maken krijgt worden ingeschakeld. Na de benoeming door het bestuur wordt zijn/haar naam bekend gemaakt op het mededelingenbord en de website van Het Spaarne.

De VCP draagt zorg voor de opvang van leden die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen. De VCP houdt alleen rekening met de belangen van het betreffende lid en is in principe gehouden aan geheimhouding. De VCP doet niets zonder dat het lid dit wil en gaat in vertrouwen met de informatie om.

De taken van de VCP zijn:
-    Hulpverlening aan de klager/klaagster;
-    Samen met de melder analyseren wat er aan de hand is en wat er aan te doen is;
-    Zoeken naar een informele oplossing bijvoorbeeld bemiddeling;
-    Adviseren over het indienen van een formele interne klacht bij de voorzitter van het bestuur;
-    Eventueel verwijzen naar professionele hulpverlening;
-    Nazorg geven.

Als vertrouwenscontactpersonen voor de vereniging treden op Wanda Dondorp en Tom Harding, huisarts in Bennebroek. Hun contactgegevens vind je hier (als je bent ingelogd) en op het mededelingenbord en de ledenlijst. De voorzitter van de vereniging treedt op als hun directe contactpersoon binnen het bestuur. Eenmaal per jaar overlegt het bestuur met de beide vertrouwenscontactpersonen over hun algemene ervaringen met de omgangsvormen binnen de vereniging en over eventueel te nemen preventieve maatregelen.

5. Positie van klager en aangeklaagde; sancties
Vanaf het moment dat een klager/klaagster een interne klacht bij het bestuur indient wegens ongewenst gedrag is de potentiële aangeklaagde bekend. De aangeklaagde moet, ongeacht de aard en ernst van de klacht, kunnen rekenen op een zorgvuldige en respectvolle benadering door de vereniging. Het Spaarne hanteert als uitgangspunt dat de klacht snel, grondig en zorgvuldig wordt onderzocht waarbij hoor en wederhoor worden toegepast. Bij schuldig bevinding besluit het bestuur over passende corrigerende disciplinaire maatregelen, in het zwaarste geval royement.

6. Vertrouwenscontactpersonen
Het bestuur is verheugd dat 2 leden van de vereniging zich beschikbaar hebben gesteld voor de rol van vertrouwenscontactpersoon. Dat zijn: Wanda Dondorp en Tom Harding, arts. Zij hebben kennis genomen van deze regeling en zijn vanaf de bekendmaking voor deze rol beschikbaar voor leden. Tenminste eenmaal per jaar plegen zij overleg met het bestuur over ervaringen met de omgangsvormen binnen de vereniging en het functioneren van de regeling.

 

7. Contactgegevens

Wanda Dondorp en Tom Harding zijn de vertrouwenscontactpersonen. Je kunt hen per email bereiken via Hun overige contactgegevens staan hier (eerst inloggen) en in de ledenlijst (ook eerst inloggen).

 

Instagram