previous arrow
next arrow
Slider

Samen naar een veiliger sportklimaat; voorkoming seksuele intimidatie

Achtergrond

NOC*NSF eist van alle aangesloten bonden dat zij regelgeving op gebied van seksuele intimidatie hebben. Enige jaren geleden heeft de KNRB een tweetal zogenaamde ‘gedragscodes’ opgesteld. De eerste code heeft betrekking op ‘ongewenst gedrag’. Dat is een wijder begrip dan alleen ‘seksuele intimidatie’. Bijvoorbeeld schelden, pesten, beledigen, fysiek geweld vallen onder ongewenst gedrag. De tweede code heeft uitsluitend betrekking op het voorkomen van seksuele intimidatie. Het Spaarne hanteert momenteel beide codes.

 

Het is moeilijk potentiële daders van seksuele intimidatie te identificeren. NOC*NSF wil een register ten behoeve van de volledige sportwereld, waarin ‘daders’ worden opgenomen. College bescherming persoonsgegevens (CBP) verbiedt een dergelijk register, tenzij in de gehele sportwereld dezelfde regelgeving met betrekking tot de behandeling van seksuele intimidatie klachten wordt ingevoerd.

 

Invoering van regelgeving is een van de zogenaamde ‘kwaliteitseisen’ van NOC*NSF. Indien niet tot invoering wordt besloten, stopt NOC*NSF met financiering van de KNRB; niet alleen financiering topsport, maar ook die voor breedtesport en algemene onderdelen van het Bondsbureau zullen dan worden gestaakt.

 

De actualiteit toont dat zelfs bij de best georganiseerde sportverenigingen seksueel wangedrag voorkomt. De KNRB en ook de KR&ZV Het Spaarne vinden dat het roeien en zeilen, ook in dit opzicht, hele veilige sporten moeten zijn.

 

Er is door de KNRB recent een ‘blauwdruk seksuele intimidatie’ opgesteld in overleg met NOC*NSF, Instituut Sportrechtspraak (ISR) en CBP. Deze blauwdruk is te vinden op de KNRB website (www.knrb.nl). De blauwdruk seksuele intimidatie is per november 2014 toegevoegd aan het KNRB tuchtreglement. Leden van Het Spaarne zijn volgens de statuten verplicht dit reglement te aanvaarden en na te leven. De KNRB heeft een tuchtcommissie ingesteld die zich bezighoudt met klachten op seksueel intimidatie gebied.

 

Op www.inveiligehanden.nl is meer informatie te vinden over de wetgeving rond seksueel misbruik, de gevolgen voor slachtoffers en hun omgeving en de motieven en strategieën van plegers.

 

Het Spaarne beleid t.a.v. ongewenst gedrag en seksuele intimidatie

Het is de KR&ZV Het Spaarne veel aan gelegen dat het roeien en zeilen veilige sporten zijn. Hetzelfde geldt voor het aangepast roeien en –zeilen. Het beleid is gericht op het voorkomen van ongewenst gedrag en seksuele intimidatie binnen de vereniging. Preventie van seksueel misbruik is dus de sleutel. KR&ZV Het Spaarne wil niet het risico lopen dat:

 • Mensen die de grens overschrijden zeggen dat ze niet beter weten;
 • Minderjarigen of gehandicapten die met seksueel misbruik worden geconfronteerd denken dat zij de enige zijn en niet weten bij wie ze terecht kunnen;
 • Het bestuur door ouders, de gemeente en vrijwilligers als onverantwoordelijk wordt gezien omdat het geen maatregelen heeft genomen;
 • De vereniging aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade.

De maatregelen die KR&ZV Het Spaarne heeft genomen ten aanzien van ongewenst gedrag en seksuele intimidatie kunnen als volgt kort worden samengevat:

 • Er is per 27 november 2012 een ‘Gedragsregeling ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen’ aan het reglement van orde toegevoegd.
 • Op basis van het functieprofiel vertrouwenscontactpersoon (VCP) van NOC*NSF zijn twee vertrouwenscontactpersonen/artsen aangesteld, te weten de leden Wanda Dondorp en Tom Harding, huisarts.
 • Door vrijwilligers die géén lid zijn van het Spaarne wordt een vrijwilligersverklaring getekend, waarin zij verklaren zich te onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNRB, waaronder met name begrepen de tuchtrechtspraak.
 • De statuten van Het Spaarne zijn zodanig gewijzigd dat het tuchtreglement van de KNRB op de Spaarne-leden van toepassing is (artikel 7.2a). Aan het tuchtreglement is de ‘Blauwdruk seksuele intimidatie’ toegevoegd.
 • Het Spaarne hanteert een zorgvuldig aanstellingsbeleid. Er wordt een zogenaamde “Verklaring Omtrent Gedrag”(VOG) gevraagd worden aan alle vrijwilligers (leden en niet-leden) die regelmatig met minderjarigen werken of met volwassen geestelijk gehandicapten van de CAR. Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld roei-instructie geven aan de jeugd. Het vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen/jeugdigen/gehandicapten een functie bij Het Spaarne kunnen uitoefenen. Hoewel het verplicht stellen van een VOG het zich voordoen van ongewenst gedrag nooit volledig uitsluit, is het een goede manier om als vereniging te laten zien dat we een veilig sportklimaat serieus nemen. Voor de enkele vaste krachten worden referenties nagetrokken en is een VOG al een vereiste.
 • De statuten, het reglement van orde/de gedragsregeling en het KNRB tuchtreglement/blauwdruk tuchtrecht seksuele intimidatie, zijn op de website van het Spaarne gepubliceerd en voor alle leden en niet-leden in te zien.
 • Tijdens het introductieprogramma voor nieuwe leden dan wel tijdens de verplichte theorieavond wordt gewezen op de belangrijkste elementen in de statuten, gedragsregeling en tuchtreglement ten aanzien van ongewenst gedrag en seksuele intimidatie.

Gedragsregels voor coaches, instructeurs, begeleiders CAR en Sailability

Het Spaarne heeft beleid geformuleerd t.a.v. seksuele intimidatie en ongewenst gedrag. In aanvulling daarop worden de algemene regels van NOC*NSF voor coaches, instructeurs, begeleiders hieronder nog iets specifieker toegespitst op Het Spaarne. Deze regels zijn terug te vinden op: Spaarne gedragsregels coaches.pdf

 

Procedure bij de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

 • Een VOG wordt gevraagd aan alle vrijwilligers die regelmatig binnen het Spaarne-verband met minderjarigen werken: instructeurs, coaches, indoortrainers, opleidingscoördinator jeugd, ouders, ed.
 • VOG-contactpersoon is de voorzitter van de vereniging
 • Het ledensecretariaat houdt bij wie van alle vrijwilligers en betaalde krachten een VOG moeten aanvragen. Het ledensecretariaat benadert de mensen om wie het gaat met het verzoek een VOG aan te vragen.
 • De VOG’s moeten bij het ledensecretariaat worden aangeleverd, dat deze controleert en archiveert.
 • Als een vrijwilliger weigert een VOG aan te vragen of de VOG wordt afgewezen, dan wordt deze persoon tijdelijk dan wel permanent van zijn taak ontheven.
 • Als geldigheidsduur voor een VOG wordt 5 jaar aangehouden.
 • Op www.justis.nl worden veelgestelde vragen over VOG NP (Natuurlijke personen) beantwoord. Zie aldaar.

 

 

Instagram