headerfotoloods.jpg
20210924_193329Laser400
20140530_200219.jpg
124545-IMG_1028 - kopie.jpg
154236-4O5A6535-Pano-MvO-1920.jpeg
MerijnSoeters-lr-online-2417-pano.jpeg
previous arrow
next arrow

Gedragscodes schades

Dat slijtage (en eventueel daardoor veroorzaakte schade) een onderdeel van het gebruiken van boten is, behoeft geen uitleg. De vereniging rekent binnen haar jaarlijkse begroting op de kosten die met dergelijke slijtage en schades zijn gemoeid. Er zijn evenwel situaties waarin de gebruikers van roei- en zeilmaterieel door onoplettendheid, onzorgvuldig of onkundig handelen schade veroorzaken. Daarnaast zijn helaas ook gevallen bekend, waarin schades ontstaan door grove nalatigheid. Voor de verschillende categorieën schades zijn verschillende wijzen van schadeafhandelingen binnen de vereniging afgesproken. Het bestuur stelt vast in welke veroorzakingscategorie een schade valt.

 

Hieronder staan de schadecategorieën en de uitwerking van eventueel met de schade gemoeide herstel-, vervangings-, of overige kosten. Indien schades worden veroorzaakt bij weersomstandigheden waarbij een waarschuwing wordt gegeven in verband met de wind of beperkt zicht (zie artikel 1.3.4 van het Reglement van Orde), dan is uitgangspunt dat deze schades in minimaal categorie 2 en sneller in categorie 3 vallen. In deze gevallen zullen de gebruiker(s) van een boot goed onderbouwd moeten aantonen dat de schade eventueel in een lagere categorie valt.

 

Categorie 1: Schades bij min of meer normaal gebruik
De schade dient gemeld te worden via het schadeformulier in het afschrijfhok van de vereniging met een korte beschrijving van de toedracht.
Bij deze categorie wordt reparatie of vervanging onder regie en op kosten van de vereniging gedaan.

 

Categorie 2: Schades door onoplettendheid of onzorgvuldig gedrag
Naast melding van de schade via het schadeformulier, dient de volledige toedracht onverwijld gemeld te worden aan het bestuur. Het betreft hier een beschrijving van de schade, een beschrijving van de toedracht (hoe, wie, wat, waar, wanneer) en een opsomming van alle eventueel betrokken andere partijen (of dit nu roeiers, zeilers, motorboten, etc zijn). Deze melding geschiedt per brief, of per email (), gericht aan het bestuur.


De reparatie wordt onder regie van de vereniging en afhankelijk van de grootte van de schade eventueel in samenspraak met de verzekeraar uitgevoerd. De betrokkene(n) worden door de vereniging aansprakelijk gesteld voor de hoogte van het eigen risico (op het moment van schrijven 227,-) bij de verzekeringsmaatschappij of, indien de kosten van reparatie of herstel lager zijn dan het eigen risico, voor de hoogte van de kosten.

 

Categorie 3: Schades als gevolg van grove nalatigheid
Naast melding van de schade via het schadeformulier, dient de volledige toedracht onverwijld gemeld te worden aan het bestuur. Het betreft hier een beschrijving van de schade, een beschrijving van de toedracht (hoe, wie, wat, waar, wanneer) en een opsomming van alle eventueel betrokken andere partijen (of dit nu roeiers, zeilers, motorboten, etc zijn). Deze melding geschiedt per brief, of per email (), gericht aan het bestuur.


De reparatie wordt onder regie van de vereniging uitgevoerd. Aangezien de verzekering geen dekking verleent voor deze categorie schades, worden de betrokkene(n) aansprakelijk gesteld voor de volledige hoogte van het bedrag gemoeid met de reparatie of vervanging.

Instagram