headerfotoloods.jpg
20210924_193329Laser400
20140530_200219.jpg
124545-IMG_1028 - kopie.jpg
154236-4O5A6535-Pano-MvO-1920.jpeg
MerijnSoeters-lr-online-2417-pano.jpeg
previous arrow
next arrow

Code Ongewenste Omgangsvormen KR&ZV Het Spaarne

Inleiding

NOC*NSF eist van alle aangesloten bonden dat zij regelgeving hebben gericht op een veilige en gezonde sportomgeving en de bevordering van het welzijn van de leden. De KNRB, waarbij de KR&ZV Het Spaarne is aangesloten, heeft dit vastgelegd in haar doelstellingen en in een tuchtreglement dat het bestuur van de KR&ZV Het Spaarne mede heeft ondertekend. De in dit reglement vastgelegde verplichtingen hebben betrekking op het gedrag van onze leden ten opzichte van elkaar en op de gedragingen van begeleiders en coaches ten opzichte van onze leden (artikel 7.2 Statuten KR&ZV Het Spaarne).

Doelstelling: het bieden van een veilige en gezonde sportomgeving

De KR&ZV Het Spaarne rekent de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van haar leden, coaches en anderen die verbonden zijn aan haar vereniging tot een van haar kerntaken.

Een belangrijk aspect van welzijn en gezondheid zijn respectvolle omgangsvormen. Dat vraagt om een gezamenlijke inspanning van alle leden tezamen, waarbij iedereen binnen de vereniging zijn/haar eigen verantwoordelijkheid dient te nemen. Leidraad voor respectvolle omgangsvormen zijn de gedragsregels van NOC*NSF en die van de KNRB (https://knrb.nl/veiligheid/sociale-veiligheid/).


Ongewenste omgangsvormen

Onder ongewenste omgangsvormen worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan seksuele intimidatie, agressie, (verbaal) geweld, pesten en discriminatie.

Beleidsverklaring KR&ZV Het Spaarne

Het bestuur richt zich op de bevordering van een sfeer binnen de vereniging waarin ongewenste omgangsvormen worden tegengegaan. Het bestuur is gehouden dergelijke gedragingen te voorkomen en om daartegen gepaste maatregelen te nemen. Mogelijk gevallen van ongewenste omgangsvormen zullen snel, grondig en met inachtneming van de privacy van betrokkenen worden onderzocht. Daarbij past een regeling voor het aanstellen van een of meer vertrouwenscontactpersonen binnen de vereniging.

 Als eerste stap worden de direct betrokkenen geïnformeerd. Wanneer het om mogelijk strafbare feiten gaat, worden betrokkenen gewezen op de mogelijkheid van het doen van aangifte bij de politie, welke mogelijkheid het bestuur in voorkomende gevallen eveneens heeft. Ook bestaat de mogelijkheid er melding van te maken bij het bestuur van de KNRB, als dan niet via de vertrouwenscontactpersoon van de bond.

Ook stelt het bestuur zich tot doel om uitsluitend sportbegeleiders van onbesproken gedrag aan te trekken waarbij het bestuur zich rekenschap geeft van de vijf stappen die het NOC*NSF ter zake adviseert (https://knrb.nl/veiligheid/sociale-veiligheid/).

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon kan door elk lid of elke begeleider die met ongewenste omgangsvormen te maken krijgt worden benaderd. De vertrouwenscontactpersoon draagt zorg voor de opvang van betrokkene. Hij/zij is in principe gehouden aan geheimhouding. De vertrouwenscontactpersoon doet niets zonder dat betrokkene dit wil en gaat in vertrouwen met de informatie om, tenzij er acuut gevaar dreigt voor de veiligheid van anderen. De vertrouwenscontactpersoon heeft de plicht de geheimhouding te doorbreken bij strafrechtelijke zaken of indien een minderjarige in het geding is.

De taken van de vertrouwenscontactpersoon zijn:

  • Hulpverlening aan de klager/klaagster en dader
  • Samen met de melder analyseren wat er aan de hand is en wat eraan te doen is
  • Zoeken naar een informele oplossing, bijvoorbeeld bemiddeling
  • Adviseren over het indienen van een formele klacht bij (de voorzitter van) het verenigingsbestuur of het doen van een anonieme melding bij het bestuur en in het geval van seksuele intimidatie of seksueel overschrijdend gedrag ook bij de vertrouwenscontactpersoon van de KNRB of het KNRB-bestuur
  • Nagaan of een procedure richting tuchtrechtspraak of strafrechtspraak ingezet kan of moet worden
  • Eventueel verwijzen naar professionele hulpverlening
  • Nazorg geven.

Als vertrouwenscontactpersonen van de KR&ZV Het Spaarne treden op: Roos Winkel, psycholoog en gezinstherapeut en GGZ-psycholoog en Tom Harding, huisarts. Hun contactgegevens vind je in de ledenlijst (contact/als je bent ingelogd). De voorzitter van de vereniging treedt op als hun directe aanspreekpunt binnen het bestuur. Eenmaal per jaar overlegt het bestuur met de beide vertrouwenscontactpersonen over hun algemene ervaringen met de omgangsvormen binnen de vereniging en over eventueel te nemen preventieve maatregelen.

Meldplicht

De plicht om misstanden met betrekking tot ongewenste omgangsvormen te melden wordt actief uitgedragen en gecommuniceerd. Zodra een lid van het bestuur vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij/zij verplicht dit te melden bij de vertrouwenscontactpersoon. Wanneer begeleiders dit weten of vermoeden rust op hen dezelfde verplichting. Dit geldt eveneens voor ieder lid van de vereniging.

Positie van klager en aangeklaagde, sancties en beroepsmogelijkheid

Vanaf het moment dat een klager/klaagster een klacht indient bij het bestuur over ongewenst gedrag is de potentiële beklaagde bekend. Hij/zij moet, ongeacht de aard en ernst van de klacht kunnen rekenen op zorgvuldige en respectvolle benadering door de vereniging. De vereniging hanteert als uitgangspunt dat de klacht snel, grondig en zorgvuldig wordt onderzocht, waarbij hoor en wederhoor worden toegepast. Bij schuldig bevinding besluit het bestuur over passende disciplinaire maatregelen.

Verantwoording naar bestuur en Algemene Ledenvergadering

Het bestuur overlegt eenmaal per jaar met de vertrouwenscontactpersonen over hun algemene ervaringen met de omgangsvormen binnen de vereniging en over eventueel te nemen preventieve maatregelen. Het bestuur informeert de Algemene Ledenvergadering jaarlijks over de stand van zaken, en over eventueel te wijzigen beleid. Het bestuur meldt gevallen van seksueel overschrijdend gedrag aan het KNRB-bestuur volgens de meldcode van NOC*NSF. Als een lid van de vereniging geschorst of geroyeerd wordt, of een tuchtrechtelijke straf krijgt opgelegd, moet dit via de ledenadministratie met de KNRB worden gedeeld. Als betrokkene zich bij een andere vereniging binnen de KNRB of, indien bekend, zich bij een andere sportbond als lid aanmeldt, dient de KNRB de betrokken vereniging en/of sportbond te informeren over de eerder opgelegde sanctie, zodat betrokkene zich niet zonder meer opnieuw als lid kan inschrijven.

Contactgegevens vertrouwenscontactpersonen

Roos Winkel en Tom Harding zijn de vertrouwenscontactpersonen. Je kunt hen per email bereiken via Hun overige contactgegevens staan hier (eerst inloggen) en in de ledenlijst (ook eerst inloggen).

 

Instagram